Tento web analyzuje návštěvnost pomocí souborů cookie.
Používáním stránek s tímto souhlasíte. Rozumím

Jak jde čas...

1080

Narození sv. Norberta

Narození sv. Norberta Heribertovi z Gennepu (pocházející ze staré německé rodiny, blízký příbuzný císaře Jindřicha IV.) a manželce Hedvice (pocházející z francouzského Laonu).

1110

Norbert na císařském dvoře

Norbert nastupuje na dvůr císaře Jindřicha V. jako kaplan a stává se členem státní rady.

1115

Boží volání

Sv. Norbert po zásahu bleskem ve fredenském lese za letní bouře padne z koně a cítí Boží volání.
Opouští místo kaplana na císařském dvoře a přidává se na stranu reformního hnutí, které se snaží o obnovu církve tím, že se oddělí od státní moci.
V prosinci 1115 se nechává vysvětit na jáhna a hned poté na kněze arcibiskupem v Kolíně nad Rýnem.

1118

Potulný kazatel

Po třech letech snah o obnovu církve v rodišti propouští celé své služebnictvo a stává se potulným kazatelem. Naboso, ve lněné tunice a plášti odchází směrem na jih Francie.

1121

První řeholní sliby

Norbert a jeho první následovníci založí první klášter v údolí Prémontré ve Francii. O Vánocích skládají své první řeholní sliby.

1126

Biskup

25. července o svátku sv. Jakuba je Norbert vysvěcen na biskupa. Papež Honorius II. oficiálně potvrzuje vznik nového řádu pod názvem Řeholní kanovníci svatého Augustina.

1134

Odchod na věčnost

6. června Norbert umírá.

1138

Čechy a Morava

Olomoucký biskup Jindřich Zdík cestuje do Svaté země a potkává se tam s premonstráty, které se rozhodne uvést do Čech a na Moravu.

1143

Sion

Premonstráti z kláštera ve Steinfeldu zakládají první klášter na území Čech – Strahov, s biblickým názvem Sion.

1143 – 1144

Ženy

V Doksanech je založena ženská větev – Kanonie premonstrátek v Doksanech.

1149

Siloe

Premonstráti z kláštera ve Steinfeldu zakládají klášter v Želivě v čele s prvním opatem Želiva, blahoslaveným Godšalkem. Klášter dostává biblické jméno Fontes Siloe (Prameny Siloe).

1193

Klášter v Teplé

Blahoslavený Hroznata zakládá klášter v Teplé v západních Čechách.

1211

Nová Říše

V Nové Říši je založena ženská větev – Kanonie premonstrátek v Nové Říši. V roce 1641 se po historických peripetiích stane mužskou kanonií.

1627

Norbertovy ostatky

Ostatky sv. Norberta jsou strahovským opatem Kašparem Questenberkem převezeny do Prahy na Strahov.

1902

Kongregace sester premonstrátek

Strahovský premonstrát Vojtěch Frejka založil Kongregaci sester premonstrátek, které po formaci v kontemplativním klášteře premonstrátek v Polsku začaly žít na Svatém Kopečku a odtud se rozšířily do dalších míst v Čechách a na Slovensku.

28. 11. 2020

Zahájení

18.00 Nešpory ze Strahovského kláštera, žehnání zvonů a vystavení ostatků sv. Norberta

Účast online na: https://www.youtube.com/channel/UCBVgbqycLyX34Z0DpgqMsxA Nebo na TV NOE.

29. 11. 2020

Zahájení

Celosvětové zahájení Jubilejního roku premonstrátů v Praze na Strahově.
10:00 Slavnostní mše svatá.
Celebruje apoštolský nuncius v ČR, Charles Daniel Balvo

Účast online: https://www.youtube.com/channel/UCBVgbqycLyX34Z0DpgqMsxA Nebo na TV NOE.

2. 2. 2021

Svátek Obětování Páně / Den Zasvěceného života

Jednotlivé kláštery našeho řádu budou tento svátek slavit ve svých komunitách na téma: Prožívání našich slibů v premonstrátském životě.

01. 5. 2021

Oslavy jubilea v Praze na Strahově

Den před svátkem přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov (1627).


Program
  • 10.00 Mše svatá, kterou doprovodí liturgická hudba A. V. Michny z Otradovic
  • 18.00 Pontifikální nešpory, kterým bude předsedat J. E. Dominik kard. Duka

Obě tyto části programu budou živě přenášeny prostřednictvím YouTube kanálu strahovského kláštera (YouTube). Oslavy budou přístupné pouze pro pozvané hosty a veřejnost prosíme, aby se k oslavám připojila prostřednictvím přímých přenosů.

29. 5. 2021

Oslavy jubilea v Nové Říši

Den 79. výročí násilného odvlečení bratří z kláštera gestapem (1942).


Program
  • 10.00 Pontifikální mše svatá, celebrantem bude J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Mši svatou bude v přímém přenosu přenášet Česká televize (ČT2).

Účast veřejnosti bude přizpůsobena podle aktuální epidemiologické situace.

6. 6. 2021

Sv. Norbert

Slavnost našeho otce sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu probíhá v jednotlivých klášterech.

26. 6. 2021

Oslavy jubilea v Jasově

14. 7. 2021

Oslavy jubilea v Teplé

Svátek bl. Hroznaty

7. 8. 2021

Oslavy jubilea v Želivě

Pouť smíření

28. 8. 2021

Oslavy jubilea v Kongregaci sester premonstrátek

Slavnost našeho otce sv. Augustina, od kterého řád přijal regulu (pravidla pro duchovní život)

18. 9. 2021

Oslavy jubilea v Doksanech

10:30 mše svatá - hlavní celebrant em.opat strahovský Michael Pojezdný

27. 11. 2021 – 31. 3. 2022

900 let | Výstava na Strahově

Výstava na Strahově u příležitosti 900. výročí založení premonstrátského řádu.
www.strahovskyklaster.cz/900-let-radu

10. 2. 2021

Svátek bl. Huga de Fosses, prvního opata Prémontré

Slavnostní mše svatá v generálním domě v Římě. Setkání Definitoria (rady generálního opata našeho řádu).

25. – 30. 7. 2021

Mezinárodní celořádové setkání juniorů

Mezinárodní celořádové setkání juniorů (noviců a studentů) premonstrátského řádu v Mondaye (Francouzsko)

19. 9. – 26. 9. 2021

Setkání prelátů premonstrátských klášterů v Římě

Setkání prelátů premonstrátských klášterů v Římě. Speciální audience u papeže Františka v rámci setkání prelátů.

4. – 10. 10. 2021

Mezinárodní řádové setkání sester v Oosterhou

Mezinárodní řádové setkání sester v Oosterhout (Nizozemí). Setkání se zároveň uskuteční u 750. výročí založení ženské Kanonie premonstrátek v Oosterhout v Nizozemí (1271 – 2021).